Ang Pangangalaga Sa Mahal sa Buhay Sa Panahon ng Kapaskuhan (Taking Care During the Holidays)

Printer-friendly version
December 11, 2020
1:30 to 3 p.m. (PT)
Location: 

Online

Ang webinar na ito and inihahandog ng Family Caregiver Alliance para sa mga tagapangalaga (caregivers) na ang pangunahing pananalita ay Tagalog. Ang layunin ng webinar na ito ay para tulungang tuklasin at harapin ang lahat ng dahilan ng mga “stress” ng mga caregivers lalo na sa panahon ng kapaskuhan, at higit sa lahat ay pangangalagaan ang kalusugan at kapakanan bilang isang caregiver.

Halaga: Gratis 

Paano sumali: 
1. www.zoom.us (Meeting ID: 920 4137 8334, Passcode: 251709)
2. Sumali gamit ang telepono– (669) 900-6833

Ang klasenaito ay bukassa mga family caregiver sa San Francisco Bay Area (Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, at Santa Clara namgacounty). Ang klase naito ay tiyak para samga family caregiver, hindisamga provider.

 

This webinar is offered by Family Caregiver Alliance for caregivers whose main language is Tagalog. The purpose of this webinar is to help discover and deal with all causes of stress as a caregiver especially during the holiday season, and most of all, to care for the health and well-being of caregivers.

 

State: