Alzheimer’s Disease

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

COVID-19 Caring for People with Alzheimer’s and Other Dementia

COVID-19 Caring for People with Alzheimer’s and Other Dementia

This webinar includes helpful information for those taking care of someone with Alzheimer's disease during the COVID-19 emergency.

It is presented in English, Cantonese, and Spanish. Click the above link and then scroll down on the YouTube page to the Table of Contents where you many choose the language to which you wish to listen. 

This webinar is presented by:

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

 

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

当您面对自己的老龄化并为未来的需求制定计划时,您将不得不面临对生活许多方面的法律决定。这些法律决定,不仅可以保护您的权益、免受他人做出您可能不希望他们替代您去做的事情,还可以保护您的家人与所爱对象,提供您希望获得他们怎样照顾自己的指导。在完成所有法律文书后,下一步便是坐下来与家人们讨论您所做的决定以及原因。

 

每个人都应该拥有哪些法律文件?

Dementia: Ano ang Dementia at Ano ang Ibig Sabihin Nito? (Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?)

Panimula

Kỹ năng dành cho Người chăm sóc (Hands-on for Caregivers)

Khi bạn là một người chăm sóc, việc tìm thời gian để chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ cho chính bạn đã khó, nhưng chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ của người khác thậm chí còn khó hơn. Việc hỗ trợ người khác mặc quần áo, tắm, ngồi, hoặc đứng khi họ buồn bã, khích động, hay gây gổ—thường là trường hợp khi chăm sóc người mắc chứng rối loạn não như bệnh Alzheimer—yêu cầu các phương pháp đặc biệt. Năm kỹ thuật sau đây có thể giúp việc chăm sóc nhu cầu sức khoẻ cho người thân yêu sẽ dễ dàng hơn.

看護者須知的實務技巧 (Hands-on Skills for Caregivers)

擔任看護者時,想抽空照顧自己的生理需求確實很難,但要照顧好別人的生理需求更不容易。倘若照顧對象心情不好、暴躁易怒或愛爭好辯 (阿茲海默症等腦部障礙患者尤其容易如此),要在這種情況下幫對方穿衣、洗澡、坐下或站立,就必須善用特殊對策。以下五項技巧能讓您更輕鬆地因應照顧對象的生理需求。

善用站在對方面前並保持視線接觸的方法 
靠身體協助他人時,不要從後方或側面接近對方。這樣可能會令您照顧的人嚇一跳並感到困惑,因而加重煩躁不安和/或偏執妄想的程度。請從正面接近。摸摸照顧對象的肩膀、上臂或手部,讓對方知道當下的情況。用冷靜的語調向對方說明整個過程。例如:「好,現在請站起來。很好。接下來我們要...」活動過程中,全程看著對方的眼睛。

請照顧對象幫忙
雖然照顧對象因為生病而虛弱,也許還有能力自行調整重心,或是移動自己的手臂或雙腳,讓您更容易提供身體方面的協助。舉例說明如下:「媽,我們現在要準備站起來囉!請盡量把身體往前靠」,或是「親愛的,可以移動你/你的腳嗎?我要換個床單。」即使他們只是稍微幫一點忙,也能讓您輕鬆不少。

Habilidades Prácticas Para Cuidadores (Hands-On Skills for Caregivers)

Cuando se es un cuidador, encontrar el tiempo para cuidar sus propias necesidades físicas es bastante difícil, pero cuidar de las necesidades físicas de otra persona lo es incluso más. Asistir a una persona a vestirse, bañarse, sentarse o pararse cuando está enojada, agresiva o combativa, que es a menudo el caso de alguien con un trastorno cerebral tal como el Alzheimer, exige estrategias especiales. Las siguiente cinco técnicas pueden hacer cuidar las necesidades de su ser querido más fáciles. Acérquese por deferente y mantenga contacto visual 

Alzheimer’s Disease and Spouse Caregiver Support: How to Keep the Glass Half Full

La Enfermedad del Alzheimer y su Cuidado (Alzheimer’s Disease and Caregiving)

Resumen General

阿尔茨海默氏病和看护 (Alzheimer’s Disease and Caregiving)

概述

阿尔茨海默氏病 (Alzheimer’s disease, AD) 是一种可引起大脑异常变化的疾病,主要影响记忆和其他心智能力。阿尔茨海默氏病是一种疾病,并非自然衰老的正常表现。记忆丧失是常见的首发症状。随着病情的发展,推理能力、语言能力、决策能力、判断力和其他关键技能逐步丧失,使得在没有他人(通常来说是家庭成员或朋友)帮助的情况下无法进行日常生活。个性和行为有时会发生不易相处的改变,但这并非必然会出现的症状。

阿尔茨海默氏病对被诊断为 AD 的人和那些承担看护责任的人都构成了真正的挑战,但这并不意味着不再有欢声笑语、亲朋相伴的时刻。AD 通常会有一个缓慢的发病进程,因而人们也就有时间适应诊断、提前规划、共度有品质的时光。

有近 1500 万的美国人为患有阿尔茨海默氏病或其他痴呆症的人提供无偿护理服务(阿尔茨海默氏病协会 (Alzheimer’s Association) 2011 年事实与数字)。阿洛伊斯·阿尔茨海默 (Alois Alzheimer) 博士是一位德国精神病学家和神经病理学家,他在 1907 年发现了首次发表的“早老性痴呆”病例,这一疾病现在被称为阿尔茨海默氏病。

Pages

Subscribe to RSS - Alzheimer’s Disease