Alzheimer’s Disease

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Dementia, Pag-aalaga at Pagkontrol sa Pagkakayamot (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

Ang Mga Stress ng Pag-aalaga 

老人失智症,看護和控制沮喪 Dementia, Caregiving, and Controlling Frustration-TC

看護的壓力 


護理患有阿爾茨海默病或相關失智症的人是具有挑戰性的,並且不時發生令人難以承受的狀況。感到沮喪是作為看護者所面對困難的一個正常和正當的情感回應。雖然一些壓力可能是作為看護者的日常的工作部分,但當看護者感到極度沮喪時, 可能對你或被看護者有嚴重的後果。沮喪和壓力可能影響你的身體健康, 或導致對你所愛的人在身體或語言上帶有攻擊性。如果你的看護工作情況導致你感到極度沮喪或憤怒,你可能需要探索一些應對的新技巧。 


當你沮喪時,分辨什麼在你改變的力量內和什麼不在你改變的力量內是很重要的。沮喪通常是由試圖改變不可控制的情況產生的。作為老人失智症患者的看護者,你會面對很多不可控制的情況。例如正常的日常活動(穿衣、洗澡和吃飯)亦可能成為你感到沮喪的來源。與失智症相關的行為,像漫遊或重複發問問題,更容易令看護者沮喪。不幸的是,你不能改變老人失智症患者的行為。 


當處理不可控制的情況時,你能控制一件事,那就是:你如何應對該情況。 

 

為了避免發生極度沮喪的情況,你需要: 

Demencia, Cuidados y Control de la Frustración (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

El estrés de cuidar 

Chứng sa sút trí tuệ, cách chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ và kiểm soát cảm giác thất vọng (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

老人失智症,看護和控制沮喪 ( Dementia, Caregiving, and Controlling Frustration - SC)

看护的压力 


护理患有阿尔茨海默病或相关失智症的人是具有挑战性的,并且不时发生令人难以承受的状况。 感到沮丧是作为看护者所面对困难的一个正常和正当的情感回应。 虽然一些压力可能是作为看护者的日常的工作部分,但当看护者感到极度沮丧时, 可能对你或被看护者有严重的后果。 沮丧和压力可能影响你的身体健康, 或导致对你所爱的人在身体或语言上带有攻击性。 如果你的看护工作情况导致你感到极度沮丧或愤怒,你可能需要探索一些应对的新技巧。  


当你沮丧时,分辨什么在你改变的力量内和什么不在你改变的力量内是很重要的。 沮丧通常是由试图改变不可控制的情况产生的。 作为老人失智症患者的看护者,你会面对很多不可控制的情况。 例如正常的日常活动(穿衣、洗澡和吃饭)亦可能成为你感到沮丧的来源。 与失智症相关的行为,像漫游或重复发问问题,更容易令看护者沮丧。 不幸的是,你不能改变老人失智症患者的行为。  


COVID-19 Caring for People with Alzheimer’s and Other Dementia

COVID-19 Caring for People with Alzheimer’s and Other Dementia

This webinar includes helpful information for those taking care of someone with Alzheimer's disease during the COVID-19 emergency.

It is presented in English, Cantonese, and Spanish. Click the above link and then scroll down on the YouTube page to the Table of Contents where you many choose the language to which you wish to listen. 

This webinar is presented by:

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

針對機能不全人士的法律規劃 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Traditional)

 

针对机能不全人士的法律规划 | Legal Planning for Incapacity (Chinese: Simplified)

当您面对自己的老龄化并为未来的需求制定计划时,您将不得不面临对生活许多方面的法律决定。这些法律决定,不仅可以保护您的权益、免受他人做出您可能不希望他们替代您去做的事情,还可以保护您的家人与所爱对象,提供您希望获得他们怎样照顾自己的指导。在完成所有法律文书后,下一步便是坐下来与家人们讨论您所做的决定以及原因。

 

每个人都应该拥有哪些法律文件?

Dementia: Ano ang Dementia at Ano ang Ibig Sabihin Nito? (Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?)

Panimula

Kỹ năng dành cho Người chăm sóc (Hands-on for Caregivers)

Khi bạn là một người chăm sóc, việc tìm thời gian để chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ cho chính bạn đã khó, nhưng chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ của người khác thậm chí còn khó hơn. Việc hỗ trợ người khác mặc quần áo, tắm, ngồi, hoặc đứng khi họ buồn bã, khích động, hay gây gổ—thường là trường hợp khi chăm sóc người mắc chứng rối loạn não như bệnh Alzheimer—yêu cầu các phương pháp đặc biệt. Năm kỹ thuật sau đây có thể giúp việc chăm sóc nhu cầu sức khoẻ cho người thân yêu sẽ dễ dàng hơn.

Pages

Subscribe to RSS - Alzheimer’s Disease