Dementia

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Dementia, Pag-aalaga at Pagkontrol sa Pagkakayamot (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

Ang Mga Stress ng Pag-aalaga 

老人失智症,看護和控制沮喪 Dementia, Caregiving, and Controlling Frustration-TC

看護的壓力 


護理患有阿爾茨海默病或相關失智症的人是具有挑戰性的,並且不時發生令人難以承受的狀況。感到沮喪是作為看護者所面對困難的一個正常和正當的情感回應。雖然一些壓力可能是作為看護者的日常的工作部分,但當看護者感到極度沮喪時, 可能對你或被看護者有嚴重的後果。沮喪和壓力可能影響你的身體健康, 或導致對你所愛的人在身體或語言上帶有攻擊性。如果你的看護工作情況導致你感到極度沮喪或憤怒,你可能需要探索一些應對的新技巧。 


當你沮喪時,分辨什麼在你改變的力量內和什麼不在你改變的力量內是很重要的。沮喪通常是由試圖改變不可控制的情況產生的。作為老人失智症患者的看護者,你會面對很多不可控制的情況。例如正常的日常活動(穿衣、洗澡和吃飯)亦可能成為你感到沮喪的來源。與失智症相關的行為,像漫遊或重複發問問題,更容易令看護者沮喪。不幸的是,你不能改變老人失智症患者的行為。 


當處理不可控制的情況時,你能控制一件事,那就是:你如何應對該情況。 

 

為了避免發生極度沮喪的情況,你需要: 

Demencia, Cuidados y Control de la Frustración (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

El estrés de cuidar 

Chứng sa sút trí tuệ, cách chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ và kiểm soát cảm giác thất vọng (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

老人失智症,看護和控制沮喪 ( Dementia, Caregiving, and Controlling Frustration - SC)

看护的压力 


护理患有阿尔茨海默病或相关失智症的人是具有挑战性的,并且不时发生令人难以承受的状况。 感到沮丧是作为看护者所面对困难的一个正常和正当的情感回应。 虽然一些压力可能是作为看护者的日常的工作部分,但当看护者感到极度沮丧时, 可能对你或被看护者有严重的后果。 沮丧和压力可能影响你的身体健康, 或导致对你所爱的人在身体或语言上带有攻击性。 如果你的看护工作情况导致你感到极度沮丧或愤怒,你可能需要探索一些应对的新技巧。  


当你沮丧时,分辨什么在你改变的力量内和什么不在你改变的力量内是很重要的。 沮丧通常是由试图改变不可控制的情况产生的。 作为老人失智症患者的看护者,你会面对很多不可控制的情况。 例如正常的日常活动(穿衣、洗澡和吃饭)亦可能成为你感到沮丧的来源。 与失智症相关的行为,像漫游或重复发问问题,更容易令看护者沮丧。 不幸的是,你不能改变老人失智症患者的行为。  


Mười sai lầm thông thường để tránh cho Người Chăm Sóc Thân Nhân Bệnh Mất Trí Nhớ (10 Common Pitfalls--Vietnamese)

Là người chăm sóc, chúng ta thường hành động theo cảm tính những gì chúng ta nên làm. Không ai cho chúng ta những bài học về cách quan hệ với một người bị mất trí nhớ. Tiếc thay, đối phó với chứng mất trí nhớ là phản trực giác, ví dụ: thường thì điều phải làm hoàn toàn ngược lại với điều có vẻ như là điều đúng để làm. Dưới đây là một số cạm bẫy thông thường:

Diez Errores Comunes de Cuidadores de Personas Con Demencia (10 Common Pitfalls for Dementia Caregivers)

Como cuidadores, a menudo intuimos lo que debemos hacer. Nadie nos dio nunca lecciones sobre cómo relacionarnos con alguien con pérdida de memoria. Desafortunadamente, lidiar con la demencia es contraintuitivo, por ejemplo, hacer lo correcto es exactamente opuesto a lo que parece lo correcto. A continuación, presentamos algunas de las dificultades comunes:

治理腦退化症的十個現實策略 (10 Common Pitfalls of Dementia Caregivers-Chinese)

作為看護者,我們經常憑直覺知道我們應當做什麼。沒有人教我們如何與腦退化症的人相處。不幸的是,應對腦退化症是反直覺的,也就是說,經常要做的正確的事與看起來要做的正確的事恰好相反。因此,一些常見陷阱:

1) 合理、理性和邏輯只會為你帶來困擾。當他/她行為不合理時,我們傾向於認真解釋情況,喚起其’妥當感’以配合。但是,腦退化症的人的大腦裏不再有“主腦”,所以他們不回應我們的論點。關於正在發生什麼的簡單簡單、 直接的句子通常是最好不過的。

2) 腦退化症的人不需要以現實為基礎。當一個人有失憶時,他們經常忘記重要的東西,例如,他的/她的媽媽已經過世了。當我們提醒他們此事實時,我們也提醒他們該失去的痛苦。當有人想要回家時,告訴他們其實他們已在家裏往往導致爭吵。使腦退化症的人平靜下來,更好的方式是,引導他們告訴你關於他們問的人或關於他們的家。

3) 你不能是完美的看護者。正如沒有完美的父母,沒有完美的看護者。你擁有人類情感的權利,有時你會不耐心或沮喪。學習原諒你所愛的人和你自己是看護者旅程中必要的。

Sampung Karaniwang mga Panganib para sa mga Tagapangalaga ng may Dementia (Common Pitfalls of Dementia Caregivers-Tagalog)

Bilang mga caregivers (tagapangalaga), madalas nating nakukutuban kung ano ang dapat nating gawin. Walang sinumang nagbigay sa atin ng mga aralin kung paano makipag-ugnayan sa isang taong may kawalan sa memorya.  Sa kasamaang palad, ang pakikitungo sa dementia ay magkasalungat, hal. madalas na ang tamang gawin ay ang kabaliktaran nang tila tamang gawin. Naririto ang ilan sa mga karaniwang panganib:

 

Pages

Subscribe to RSS - Dementia