Depression

Trầm Cảm Ở Người Chăm Sóc: Cuộc Khủng Hoảng Sức Khỏe Thầm Lặng (Caregiver Depression: A Silent Health Crisis)

Một trong các cuộc khủng hoảng sức khỏe thầm lặng nhất hiện nay là trầm cảm ở người chăm sóc. Ước tính khiêm tốn cho thấy 20% người chăm sóc gia đình bị trầm cảm, gấp đôi tỷ lệ của dân số nói chung. Trong số các khách hàng của Trung Tâm Nguồn Lực Người Chăm Sóc California, gần 60% cho thấy dấu hiệu của trầm cảm. Và những người từng là người chăm sóc có thể không thoát khỏi ảnh hưởng kéo dài của tình trạng này sau khi kết thúc chăm sóc.

看護者憂鬱症:沉默的健康危機 (Caregiver Depression: A Silent Health Crisis)

現代人有太多沉默的健康危機,其中一項就是看護者憂鬱症。保守估計,家庭看護者罹患憂鬱症的比例達 20%,是一般人的兩倍。加州看護者資源中心的客戶當中,就有近 60% 的人出現憂鬱症臨床徵兆。即使已經結束照顧工作,看護者仍有可能深陷這種類病症的泥沼。近期一項研究發現,曾經擔任看護者並負責照顧阿茲海默症或其他失智症疾病的配偶者,41% 曾經出現過中度至重度的憂鬱症症狀,時間最長者曾經持續到配偶過世後三年。通常,女性看護者罹患憂鬱症的比率高於男性。

照顧工作並不會引發憂鬱症,也不是每一個負責照顧的人都會出現負面情緒並惡化成憂鬱症。不過,為了盡全力照顧好家人或朋友,看護者往往會犧牲自己在生理和情緒方面的需求;即使是最能幹的人,有時也會因照顧期間累積的身心壓力而崩潰。憤怒、焦慮、悲傷、疏離、無力等感受不斷油然而生,看護者因為這些情緒而感到內疚,這種情形確實是相當沉重的壓力。

不幸的是,憂鬱的感覺往往被認為是虛弱的一種表現,而不是事物失去平衡的跡象。例如「別這樣了」或「胡思亂想」等意見都沒有幫助,並反映出一種認知:心理健康問題並非真實存在。無視或否認您的感受並不會使他們消失。

人們遭遇憂鬱症有多種不同方式;症狀的類型和程度會因人而不同,也會隨時間而變化。如連續兩週以上出現以下症狀,就要小心憂鬱症上身:

Depresión del cuidador: una crisis de salud silenciosa (Caregiver Depression: A Silent Health Crisis)

Una de las crisis de salud silenciosas es la depresión del cuidador. Un informe conservador indica que el 20% de los cuidadores familiares sufre de depresión, el doble de la incidencia en la población general. De los que acuden a los Centros de recursos para cuidadores de California, casi el 60% muestran signos clínicos de depresión. Y los ex cuidadores no son ajenos a este problema una vez concluida su etapa de cuidado.

Guía para Cuidarse a Si Mismo (A Guide to Taking Care of Yourself)

Un cuidador dijo: “El cuidado que se da a si mismo, es el cuidado que le da a su ser querido”. La cosa más sencilla de decir y la más difícil de aceptar es el consejo de cuidar de si mismo como cuidador. En ocasiones, es difícil ver más allá de las tareas de cuidado que le esperan cada mañana.

El Cuidado y la Depresión (Depression and Caregiving)

Introducción

抑郁和看护 (Depression and Caregiving)

序言

许多有抑郁症状的人并不认为自己患有抑郁症。有些人没有意识到自己患有抑郁症,有些人则不愿承认自己患有抑郁症。谈到抑郁症,很多人会觉得难以启齿,会觉得自己是个失败者,担心被别人指指点点。但我们需要认识到:对看护者来说,抑郁症是一种非常普遍的疾病,是人在困境中做出的正常反应。看护者在提供护理的过程中会面临持续的护理需求,因此患上轻度或较为严重的抑郁症是很正常的。

抑郁症是一种非常复杂的疾病,需要通过大量的调查研究才能查明病因。已知的致病因素包括遗传特征、激素水平、环境诱因、某些药物、重大疾病的影响、亲人去世导致的悲痛和困惑、遭受身体或精神虐待、与重度抑郁症患者一起生活等。不是每个人都有抑郁症带来的消极情绪。但我们知道,为了给家人或朋友提供最好的护理,看护者经常会牺牲自己的身体和情感需求。在提供护理的过程中,会有各种复杂多变的情形,即使是最有能力的人也会感到巨大的压力。不知所措、不安、焦虑、痛苦、悲观、孤独、疲惫等情绪——甚至因为有这些情绪而感到内疚——会造成严重的后果。

The Single Mother and Daughter

It started in 2003 when I put my life on hold to take care of my mother.

I didn't think in a million years that my life will change drastically. But hey!! You only get one mother right? Gorgeous Gwen (nickname) usually bounced back from her health issues, but since 2012 it’s been a long journey (diabetes, kidney cancer, major back surgery, kidney removal, gall bladder removal, left leg amputation, right foot toe amputation). It just seems when you knock one out the way here comes another one.

When PTSD Moved In

Like any good story I should start at the beginning.

I grew up the youngest of six children. When I was 19 years old and knew everything (because every 19 year old knows absolutely everything) I left home and met my husband. It was a short courtship as he was in the Forces and living in Germany. I moved to Germany, we got married and came back to Canada with a baby on the way.

Bệnh Trầm Cảm và Công Việc Chăm Sóc (Depression and Caregiving)

Giới thiệu

Caregiver as Bad off as Care Recipient

I am sole caregiver for my husband for going on about six years now. My husband has become partially disabled from cervical surgery rendering him unable to move his head and shoulders which is painful and incapacitating in and of itself.

Then a few years ago he was diagnosed with Parkinson’s disease and is on the meds for that as well as an antidepressant, pain med, and xanax.  So in addition to his health problems he is not motivated to help himself or do the things his doctors say he must do to have any quality of life at all.

Pages

Subscribe to RSS - Depression