Caregiving with Advanced Illness

Enfermedad avanzada: Aferrarse y dejar ir (Advanced Illness: Holding on and Letting go)

Introducción 


Nuestra cultura nos dice que debemos luchar fieramente contra la edad, enfermedades y la muerte: Tal como escribió Dylan Thomas “no te pongas dócil en esa noche importante,” Y de hecho es un instinto básico aferrarnos a la vida y a nuestros seres queridos. Sin embargo, a medida que una enfermedad avanza, “el luchar contra la muerte” con frecuencia comienza a causar un sufrimiento indebido, y en su lugar puede que “dejar ir” se convierta en la siguiente etapa. 


Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers (Spanish))

Ejercicios de respiración guiada y meditaciones para los cuidadores:

晚期疾病:堅持和放手 (Advanced Illness: Holding On and Letting Go -TC)

簡介 


我們的文化告訴我們我們應當努力與年齡、疾病和死亡作鬥爭:“不要溫順地走向那美麗的黑夜”,Dylan Thomas這麼寫道。對生活,對我們愛的人堅持,的確是基本的人類本能。但是,隨著疾病進展,“對光的熄滅憤怒”通常開始導致過多的痛苦,這時可能感覺“放手”是下一階段。 


此情況說明書討論正常的轉變的情緒以及堅持和放手涉及的考慮。提前探索這些問題將允許一個有慢性病的人對其護理有一些選擇或控制,幫助有做出艱難決定過程的家庭,並且可能使這個深刻的轉變對於涉及的所有人都更容易一點。 


快死的人的意見是重要的,除非我們提前討論問題,通常不可能知道那些信念是什麼,在護理有失憶的人時,在其仍然能夠有富有見地的意見並且分享它時儘快對話是很重要的。提前計畫給予看護者和所愛的人護理的選擇,並且對於將必須做出決定的人是最體貼的。 


個人護理協議 (Personal Care Agreements - TC)

如何為提供護理補償一位家庭成員:簡介 


很多家庭到了意識到生病或老年的親戚需要幫助的時候。通常有警告跡象:日常活動有困難;記憶問題;銀行和財務有麻煩;多次跌倒;駕駛有問題;忘記吃藥。有時老年或生病的所愛的人需要的不只是偶爾的援助— 他們需要全職護理。 


但是誰將提供該護理?回答通常與家緊密:成人子女。一位兄弟姐妹可能默認成為看護者,或者一位被選中,因為他或她住得更近或者自己有更少的家庭責任。 


為所愛的人提供護理的人可能做出很大的奉獻:放棄工作和就業福利。家庭成員之間的一份正式協議可以提供一種方式補償提供護理的人,如果他或她因為護理不再能保住自己的工作。儘管大多數家庭成員想要幫助和感到護理所愛的人的職責感,它是一個需要很多時間和責任的工作。保護看護者和被看護者的一種方式是書面確定護理關係。 


Mga Kasunduan sa Personal na Pag-aalaga (Personal Care Agreements)

Paano Mababayaran ang isang Miyembro ng Pamilya sa Pag-aalagang Pinagkakaloob Nito: Panimula 

Gabay ng Caregiver sa Mga Gamot at Pagtanda (Caregiver’s Guide to Medications and Aging)

Mga Gamot: Isang Spada na Doble ang Talim 


“Anumang sintomas ng isang nakatatandang pasyente ay dapat na isaalang-alang bilang isang side effect ng gamot hangga’t napatunayan na iba ang dahilan.” 

Brown University Long-term Care Quality Letter, 1995 


Advanced Illness (Sumusulong na Sakit): Pagpapanatili at Pagbitiw sa Gunita (Holding on and Letting Go)

Panimula 


Ang ating kultura ay nagsasabi sa atin na labanan ng lubos ang edad, sakit, at kamatayan: Sabi nga ni Dylan Thomas “Huwag humayo sa isang magandang gabi ng malumanay”. At ang hindi pagpapakawala sa buhay, sa gunita ng ating mga mahal sa buhay, ay tunay ngang likas sa atin bilang mga tao. Gayunman, habang sumusulong ang isang karamdaman, ang kasabihang “paghihimagsik laban sa pagkupas ng liwanag” ay madalas na nagdudulot ng di-kinakailangang pagdurusa, at ang “pagbibitiw” ay maaaring maramdaman bilang kasunod na yugto. 

Thỏa Thuận Chăm Sóc Cá Nhân (Personal Care Agreements)

Hướng dẫn dành cho Người chăm sóc về Thuốc điều trị và Sự lão hóa (Caregiver’s Guide to Medications and Aging)

Thuốc: Con Dao Hai Lưỡi 

“Chúng tôi sẽ coi bất kỳ triệu chứng nào ở bệnh nhân cao tuổi là do tác dụng phụ của thuốc cho đến khi được chứng minh ở phương diện khác.” 

Đại học Brown, Thông điệp về chất lượng chăm sóc dài hạn , 1995 

Bệnh nặng: Chống chọi và Buông xuôi (Advanced Illness: Holding On and Letting Go)

Pages

Subscribe to RSS - Caregiving with Advanced Illness