Daily or In-Home Caregiver

Families with Aging Parents: Difficult Conversations Just Got Easier!

Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers (Spanish))

Ejercicios de respiración guiada y meditaciones para los cuidadores:

Dementia, Pag-aalaga at Pagkontrol sa Pagkakayamot (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

Ang Mga Stress ng Pag-aalaga 

老人失智症,看護和控制沮喪 Dementia, Caregiving, and Controlling Frustration-TC

看護的壓力 


護理患有阿爾茨海默病或相關失智症的人是具有挑戰性的,並且不時發生令人難以承受的狀況。感到沮喪是作為看護者所面對困難的一個正常和正當的情感回應。雖然一些壓力可能是作為看護者的日常的工作部分,但當看護者感到極度沮喪時, 可能對你或被看護者有嚴重的後果。沮喪和壓力可能影響你的身體健康, 或導致對你所愛的人在身體或語言上帶有攻擊性。如果你的看護工作情況導致你感到極度沮喪或憤怒,你可能需要探索一些應對的新技巧。 


當你沮喪時,分辨什麼在你改變的力量內和什麼不在你改變的力量內是很重要的。沮喪通常是由試圖改變不可控制的情況產生的。作為老人失智症患者的看護者,你會面對很多不可控制的情況。例如正常的日常活動(穿衣、洗澡和吃飯)亦可能成為你感到沮喪的來源。與失智症相關的行為,像漫遊或重複發問問題,更容易令看護者沮喪。不幸的是,你不能改變老人失智症患者的行為。 


當處理不可控制的情況時,你能控制一件事,那就是:你如何應對該情況。 

 

為了避免發生極度沮喪的情況,你需要: 

Demencia, Cuidados y Control de la Frustración (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

El estrés de cuidar 

Chứng sa sút trí tuệ, cách chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ và kiểm soát cảm giác thất vọng (Dementia, Caregiving and Controlling Frustration)

老人失智症,看護和控制沮喪 ( Dementia, Caregiving, and Controlling Frustration - SC)

看护的压力 


护理患有阿尔茨海默病或相关失智症的人是具有挑战性的,并且不时发生令人难以承受的状况。 感到沮丧是作为看护者所面对困难的一个正常和正当的情感回应。 虽然一些压力可能是作为看护者的日常的工作部分,但当看护者感到极度沮丧时, 可能对你或被看护者有严重的后果。 沮丧和压力可能影响你的身体健康, 或导致对你所爱的人在身体或语言上带有攻击性。 如果你的看护工作情况导致你感到极度沮丧或愤怒,你可能需要探索一些应对的新技巧。  


当你沮丧时,分辨什么在你改变的力量内和什么不在你改变的力量内是很重要的。 沮丧通常是由试图改变不可控制的情况产生的。 作为老人失智症患者的看护者,你会面对很多不可控制的情况。 例如正常的日常活动(穿衣、洗澡和吃饭)亦可能成为你感到沮丧的来源。 与失智症相关的行为,像漫游或重复发问问题,更容易令看护者沮丧。 不幸的是,你不能改变老人失智症患者的行为。  


Stroke

Kahulugan 

Ang stroke ay isang pinsala sa utak na nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa utak ay nagambala o labis na nabawasan. Ang utak ay nakukulangan ng oxygen at mahalagang nutrisyon, at ang mga brain cell ay nagsisimulang mamatay sa loob lang ng ilang minuto. Sa kadahilanang iyon, ang stroke ay makokonsidera na isang medikal na kagipitan at kailangan ang mabilis na diagnosis at paggagamot. 

Mga Kasunduan sa Personal na Pag-aalaga (Personal Care Agreements)

Paano Mababayaran ang isang Miyembro ng Pamilya sa Pag-aalagang Pinagkakaloob Nito: Panimula 

Pagpaplano sa Paglalabas Mula sa Ospital: Isang Gabay para sa Mga Pamilya at Caregiver (Hospital Discharge Planning: A Guide for Families and Caregivers)

Pages

Subscribe to RSS - Daily or In-Home Caregiver