Daily or In-Home Caregiver

Partner Content: Home Alone Alliance | From Hospital To Home: Managing Medications

Partner Content: Home Alone Alliance | General Principles of Wound Care

Related Resources

General Principles of Wound Care (PDF)

Kỹ năng dành cho Người chăm sóc (Hands-on for Caregivers)

Khi bạn là một người chăm sóc, việc tìm thời gian để chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ cho chính bạn đã khó, nhưng chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ của người khác thậm chí còn khó hơn. Việc hỗ trợ người khác mặc quần áo, tắm, ngồi, hoặc đứng khi họ buồn bã, khích động, hay gây gổ—thường là trường hợp khi chăm sóc người mắc chứng rối loạn não như bệnh Alzheimer—yêu cầu các phương pháp đặc biệt. Năm kỹ thuật sau đây có thể giúp việc chăm sóc nhu cầu sức khoẻ cho người thân yêu sẽ dễ dàng hơn.

Giao tiếp (cho chứng sa sút trí tuệ) (Communication (for Dementia))

  • Người thân phản ứng lại với cử chỉ, nét mặt và giọng nói của chúng ta nhiều hơn là lời nói. Tâm trạng tốt của bạn có thể giúp người than mà bạn đang chăm sóc trở nên bình tĩnh hơn.

 

  • Bạn cần chú ý đến các gợi ý bằng hành động mà người bạn chăm sóc đang đưa ra cho bạn. Hiểu cảm giác của họ có thể quan trọng hơn nội dung cuộc trò chuyện. Thừa nhận cảm giác bất cứ khi nào có thể.

 

Công nghệ Hỗ trợ (Assistive Technology)

Giới thiệu


Đôi khi được gọi là thiết bị trợ giúp, thiết bị hỗ trợ cho người sống độc lập và thiết bị thích ứng, công nghệ trợ giúp (AT) có thể giúp người thân của bạn sống độc lập hơn. Nó cũng có thể làm cho công việc của bạn như một người chăm sóc dễ dàng và thú vị hơn.


Di chuyển một Người (Transferring a Person)

Lời khuyên Giúp đỡ Người chăm sóc Dịch chuyển hoặc Di chuyển Người thân bị Hạn chế về Vận động

看護者須知的實務技巧 (Hands-on Skills for Caregivers)

擔任看護者時,想抽空照顧自己的生理需求確實很難,但要照顧好別人的生理需求更不容易。倘若照顧對象心情不好、暴躁易怒或愛爭好辯 (阿茲海默症等腦部障礙患者尤其容易如此),要在這種情況下幫對方穿衣、洗澡、坐下或站立,就必須善用特殊對策。以下五項技巧能讓您更輕鬆地因應照顧對象的生理需求。

善用站在對方面前並保持視線接觸的方法 
靠身體協助他人時,不要從後方或側面接近對方。這樣可能會令您照顧的人嚇一跳並感到困惑,因而加重煩躁不安和/或偏執妄想的程度。請從正面接近。摸摸照顧對象的肩膀、上臂或手部,讓對方知道當下的情況。用冷靜的語調向對方說明整個過程。例如:「好,現在請站起來。很好。接下來我們要...」活動過程中,全程看著對方的眼睛。

請照顧對象幫忙
雖然照顧對象因為生病而虛弱,也許還有能力自行調整重心,或是移動自己的手臂或雙腳,讓您更容易提供身體方面的協助。舉例說明如下:「媽,我們現在要準備站起來囉!請盡量把身體往前靠」,或是「親愛的,可以移動你/你的腳嗎?我要換個床單。」即使他們只是稍微幫一點忙,也能讓您輕鬆不少。

Habilidades Prácticas Para Cuidadores (Hands-On Skills for Caregivers)

Cuando se es un cuidador, encontrar el tiempo para cuidar sus propias necesidades físicas es bastante difícil, pero cuidar de las necesidades físicas de otra persona lo es incluso más. Asistir a una persona a vestirse, bañarse, sentarse o pararse cuando está enojada, agresiva o combativa, que es a menudo el caso de alguien con un trastorno cerebral tal como el Alzheimer, exige estrategias especiales. Las siguiente cinco técnicas pueden hacer cuidar las necesidades de su ser querido más fáciles. Acérquese por deferente y mantenga contacto visual 

溝通(針對失智症)(Communication (for Dementia))

  • 相較於我們真正說出口的話,人們對我們的身體姿勢、臉部表情以及語調產生更大的反應。如果您保持心情愉快,可以幫助您照顧的對象保持冷靜。

 

  • 您需要留意照顧對象向您發出的非言語線索。比起理解對話內容,瞭解對方的感受可能更重要。請盡可能保持同理心。

 

  • 盡量用簡單的方式溝通。一次只下一個指令。開始說話前,先看著對方的眼睛。當您與失智症患者互動時,盡量避開容易分心的事物,例如關掉電視或廣播,以及請旁人暫停對話或放低音量。

 

  • 患有失智症的人可能難以做決定。請直接問對方「晚餐想吃麵還是飯?」,別問「晚餐想吃什麼?」讓對方在兩種餐點中選擇一種,對您而言可能比較輕鬆,對他們來說也比較容易。

 

Comunicación (Para Demencia) (Communication (for Dementia))

  • Las personas responden a nuestra postura corporal, expresión facial y tono de voz más que a las palabras. Nuestros buen estado de ánimo puede hacer que la persona que cuida permanezca más calma.

 

  • Es necesario que preste atención a las señales no verbales que la persona bajo su cuidado le transmite. Comprender sus sentimientos puede ser más importante que el contenido de la conversación. Reconozca los sentimientos de la persona bajo su cuidado siempre que sea posible.

 

Pages

Subscribe to RSS - Daily or In-Home Caregiver