New to Caregiving

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers (Spanish))

Ejercicios de respiración guiada y meditaciones para los cuidadores:

個人護理協議 (Personal Care Agreements - TC)

如何為提供護理補償一位家庭成員:簡介 


很多家庭到了意識到生病或老年的親戚需要幫助的時候。通常有警告跡象:日常活動有困難;記憶問題;銀行和財務有麻煩;多次跌倒;駕駛有問題;忘記吃藥。有時老年或生病的所愛的人需要的不只是偶爾的援助— 他們需要全職護理。 


但是誰將提供該護理?回答通常與家緊密:成人子女。一位兄弟姐妹可能默認成為看護者,或者一位被選中,因為他或她住得更近或者自己有更少的家庭責任。 


為所愛的人提供護理的人可能做出很大的奉獻:放棄工作和就業福利。家庭成員之間的一份正式協議可以提供一種方式補償提供護理的人,如果他或她因為護理不再能保住自己的工作。儘管大多數家庭成員想要幫助和感到護理所愛的人的職責感,它是一個需要很多時間和責任的工作。保護看護者和被看護者的一種方式是書面確定護理關係。 


Mga Kasunduan sa Personal na Pag-aalaga (Personal Care Agreements)

Paano Mababayaran ang isang Miyembro ng Pamilya sa Pag-aalagang Pinagkakaloob Nito: Panimula 

Pag-aalaga sa Mga Matatandang May Kahinaang Pangkaisipan at Memorya (Caring for Adults with Cognitive Memory Impairment)

Pag-aalaga: Isang Pangkalahatang Trabaho 

Thỏa Thuận Chăm Sóc Cá Nhân (Personal Care Agreements)

Chăm Sóc Người Lớn Bị Suy Giảm Nhận Thức Và Trí Nhớ (Caring for Adults with Cognitive & Memory Impairment)

Chăm Sóc: Công việc phổ biến toàn cầu 

个人护理协议 (Personal Care Agreements -SC)

如何为提供护理补偿一位家庭成员:简介 

很多家庭到了意识到生病或老年的亲戚需要帮助的时候。通常有警告迹象:日常活动有困难;记忆问题;银行和财务有麻烦;多次跌倒;驾驶有问题;忘记吃药。有时老年或生病的所爱的人需要的不只是偶尔的援助— 他们需要全职护理。 

但是谁将提供该护理?回答通常与家紧密:成人子女。一位兄弟姐妹可能默认成为看护者,或者一位被选中,因为他或她住得更近或者自己有更少的家庭责任。 

为所爱的人提供护理的人可能做出很大的奉献:放弃工作和就业福利。家庭成员之间的一份正式协议可以提供一种方式补偿提供护理的人,如果他或她因为护理不再能保住自己的工作。尽管大多数家庭成员想要帮助和感到护理所爱的人的职责感,它是一个需要很多时间和责任的工作。保护看护者和被看护者的一种方式是书面确定护理关系。 

这是一个有约束力的协议,也称为长期护理个人支持服务协议、老年人护理合同,或家庭护理或看护者合同。通常,它被称为个人护理协议。此协议可以为家庭看护者提供不受到不适当的财务后果的安全。同时,该协议也为你所爱的人提供她或他有管理护理需要的关怀的照顾者的安心。 

 

看护有认知和记忆障碍的成人 (Caring for Adults with Cognitive and Memory Impairment -SC)

看护:一个普遍的职业 


大多数人在其生命里的某个时间会成为看护者(或者需要看护者)。 看护者是为脆弱、残疾或生病并且需要帮助的人提供基本援助和护理的任何人。 看护者进行多种多样的任务在某人的日常生活里协助他/她,例如,平衡支票簿、购买生活必需品、协助进行医生预约、喂服药物,或者帮助某人吃饭、洗澡或穿衣服。 很多家庭成员和朋友不认为那样的援助和护理是"看护"—他们只是在做正常的事:照顾他们爱的人。 但是这样的护理可能需要几个月或几年,需要为家庭付出情感、身体和经济上的代价。  


对于一些人,看护随着时间逐渐产生。 看护者可能是全职的或兼职的;和他们所爱的人生活在一起,或者远距离提供护理。 大多数情况下,朋友、邻居,尤其是家庭提供(没有报酬)大多数护理。  


Tech Tools for Caregivers

Pages

Subscribe to RSS - New to Caregiving