New to Caregiving

What You Need to Know About Elder and Dependent Adult Abuse (Webinar)

Partner Content: Home Alone Alliance | General Principles of Wound Care

Related Resources

General Principles of Wound Care (PDF)

Kỹ năng dành cho Người chăm sóc (Hands-on for Caregivers)

Khi bạn là một người chăm sóc, việc tìm thời gian để chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ cho chính bạn đã khó, nhưng chăm sóc các nhu cầu sức khoẻ của người khác thậm chí còn khó hơn. Việc hỗ trợ người khác mặc quần áo, tắm, ngồi, hoặc đứng khi họ buồn bã, khích động, hay gây gổ—thường là trường hợp khi chăm sóc người mắc chứng rối loạn não như bệnh Alzheimer—yêu cầu các phương pháp đặc biệt. Năm kỹ thuật sau đây có thể giúp việc chăm sóc nhu cầu sức khoẻ cho người thân yêu sẽ dễ dàng hơn.

Liệu Đó Có Thể Là Bộ Não Của Họ Không? Danh Sách Kiểm Tra Chứng Sa Sút Trí Tuệ Trán-Thái Dương (Could It Be Their Brain? A Frontotemporal Dementia Checklist

Danh Sách Kiểm Tra Chứng Sa Sút Trí Tuệ Trán-Thái Dương cho Gia Đình và Bạn Bè

Di chuyển một Người (Transferring a Person)

Lời khuyên Giúp đỡ Người chăm sóc Dịch chuyển hoặc Di chuyển Người thân bị Hạn chế về Vận động

看護者須知的實務技巧 (Hands-on Skills for Caregivers)

擔任看護者時,想抽空照顧自己的生理需求確實很難,但要照顧好別人的生理需求更不容易。倘若照顧對象心情不好、暴躁易怒或愛爭好辯 (阿茲海默症等腦部障礙患者尤其容易如此),要在這種情況下幫對方穿衣、洗澡、坐下或站立,就必須善用特殊對策。以下五項技巧能讓您更輕鬆地因應照顧對象的生理需求。

善用站在對方面前並保持視線接觸的方法 
靠身體協助他人時,不要從後方或側面接近對方。這樣可能會令您照顧的人嚇一跳並感到困惑,因而加重煩躁不安和/或偏執妄想的程度。請從正面接近。摸摸照顧對象的肩膀、上臂或手部,讓對方知道當下的情況。用冷靜的語調向對方說明整個過程。例如:「好,現在請站起來。很好。接下來我們要...」活動過程中,全程看著對方的眼睛。

請照顧對象幫忙
雖然照顧對象因為生病而虛弱,也許還有能力自行調整重心,或是移動自己的手臂或雙腳,讓您更容易提供身體方面的協助。舉例說明如下:「媽,我們現在要準備站起來囉!請盡量把身體往前靠」,或是「親愛的,可以移動你/你的腳嗎?我要換個床單。」即使他們只是稍微幫一點忙,也能讓您輕鬆不少。

Habilidades Prácticas Para Cuidadores (Hands-On Skills for Caregivers)

Cuando se es un cuidador, encontrar el tiempo para cuidar sus propias necesidades físicas es bastante difícil, pero cuidar de las necesidades físicas de otra persona lo es incluso más. Asistir a una persona a vestirse, bañarse, sentarse o pararse cuando está enojada, agresiva o combativa, que es a menudo el caso de alguien con un trastorno cerebral tal como el Alzheimer, exige estrategias especiales. Las siguiente cinco técnicas pueden hacer cuidar las necesidades de su ser querido más fáciles. Acérquese por deferente y mantenga contacto visual 

瞭解緩和/支持照護:看護者須知 (Could It Be Their Brain? A Frontotemporal Dementia Checklist)

越來越多人將緩和照護稱為支持照護,這是經常令人誤解的醫療保健術語。許多人認為這種照護方式和臨終安養照護一樣,表示生命即將結束。不過,緩和照護不同於臨終安養,緩和照護能夠帶來希望、控制病情,而且有機會改善重病患者及其看護者的生活品質。

此資料書摘列緩和照護的幾項重要特色,內容說明緩和照護與臨終安養照護的不同之處,同時也釐清幾項令人們不考慮自己或照顧對象接受緩和照護的迷思。

 

何謂緩和照護,這種方式對我的家庭成員有什麼幫助?

對重病患者及負責照顧患者的家人和朋友而言,緩和照護能夠以活下去為目標,盡可能提供完整的醫療及相關處理。斟酌疾病控制方式,以及舒緩疼痛、焦慮、恐懼所造成的負擔,還有其他症狀時,醫療保健專業人員尊重患者的價值、目標和意願。患者與負責照顧的家人朋友有著一致的計劃和意願,也能得到有助於減輕負擔的支持。

¿Podría Ser su Cerebro? Lista de Verificación de Demencia Frontotemporal (Could It Be Their Brain? A Frontotemporal Dementia Checklist)

Lista de Verificación de Demencia Frontotemporal para Familiares y Amigos

幫某人移位 (Transferring a Person)

協助看護者移動行動不便者或幫對方移位的技巧

Pages

Subscribe to RSS - New to Caregiving