Situational and Long Distance Caregiver

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Relajación para Cuidadores (Relaxation for Caregivers (Spanish))

Ejercicios de respiración guiada y meditaciones para los cuidadores:

Pagpaplano sa Paglalabas Mula sa Ospital: Isang Gabay para sa Mga Pamilya at Caregiver (Hospital Discharge Planning: A Guide for Families and Caregivers)

Kế hoạch xuất viện: Hướng dẫn dành cho gia đình và người chăm sóc bệnh nhân (Hospital Discharge Planning: A Guide for Families and Caregivers)

Thông thường, việc phải nhập viện tương đối đáng sợ đối với bệnh nhân và gia đình. Là người chăm sóc bệnh nhân, bạn thường tập trung hoàn toàn vào quá trình điều trị y tế của người thân trong gia đình mình; các nhân viên bệnh viện cũng vậy. Bạn thường không suy nghĩ nhiều tới các vấn đề sẽ nảy sinh khi người thân của mình xuất viện. 

出院计划:家庭和看护者指南(Hospital Discharge Planning: A Guide for Families and Caregivers - SC)

去医院对于患者和其家人来说可能是可怕的事。 作为看护者,你完全专注于你的家庭成员的治疗,医院的工作人员也是。 当你的亲戚离开医院时,你可能对于发生的没有太多想法。 


然而,处理此过渡方式(无论出院后是回家,回到康复设施,还是疗养院)对于你所爱的人的健康是关键的。 研究发现良好的出院计划可以大大改善患者下一级的护理。  


患者、看护者和健康护理者(护工)在出院后维持患者健康上都有一定作用。 尽管出院计划是整体护理计划的一大的部分,惊奇地,其过程和质量都缺少一致性。  


此文章将探索从医院过渡到回家的成功关键,解释一些重要元素,为改进过程提供建议,并且为看护者提供检查表以帮助确保对所爱的人的最好的护理。 如果你是看护者,你在此出院过程中起重要作用。 事实上你是你自己和患者的权益争取者(advocate)。  


出院计划是什么? 


Tech Tools for Caregivers

出院計畫:家庭和看護者指南 (Hospital Discharge Planning: A Guide for Families and Caregivers - TC)

去醫院對於患者和其家人來說可能是可怕的事。作為看護者,你完全專注於你的家庭成員的治療,醫院的工作人員也是。當你的親戚離開醫院時,你可能對於發生的沒有太多想法。 


然而,處理此過渡方式(無論出院後是回家,回到康復設施,還是療養院)對於你所愛的人的健康是關鍵的。研究發現良好的出院計畫可以大大改善患者下一級的護理。 


患者、看護者和健康護理者(護工)在出院後維持患者健康上都有一定作用。儘管出院計畫是整體護理計畫的一大的部分,驚奇地,其過程和品質都缺少一致性。 


此文章將探索從醫院過渡到回家的成功關鍵,解釋一些重要元素,為改進過程提供建議,並且為看護者提供檢查表以幫助確保對所愛的人的最好的護理。如果你是看護者,你在此出院過程中起重要作用。事實上你是你自己和患者的權益爭取者(advocate)。 


出院計畫是什麼? 


Planificación de Dada de Alta de Hospital: Una Guía para Familias y Cuidadores (Hospital Discharge Planning: A Guide for Families and Caregivers)

Una ida al hospital puede ser un evento intimidante para pacientes y sus familiares. Como cuidador, usted está completamente enfocado en el tratamiento médico del miembro de su familia, y así también el personal del hospital. Puede que no le preocupe mucho lo que ocurra cuando su familiar salga del hospital. 


Staying Well Together (COVID-19 Webinar Series for Caregivers, Consumers, and Families)

Estate Planning 101 for California Property Owners

Pages

Subscribe to RSS - Situational and  Long Distance Caregiver