Caregiver Education and Training

CJ Video - Medication Management Basics (Cantonese) | 2. Talk to Health Professionals

基本藥物管理 (廣東話) | 2. 與醫療專家傾談

Medication Management Basics (Cantonese) | 2. Talk to Health Professionals

medication management

Cuidado 101: Ser un Cuidador (Caregiving 101: On Being a Caregiver)

Convertirse en cuidador llega de repente. Empieza por visitando a su mamá y ayudándola a lavar la ropa, o llevando a su papá a una cita médica. Se encuentra haciendo compras en el supermercado y también comprando medicamentos. Gradualmente, está haciendo más y más. En algún punto, se da cuenta de que ahora tiene el compromiso de cuidar de alguien más.

看护者基本知识 :作为看护者 (Caregiving 101: On Being a Caregiver)

看护通常会在不知不觉中成了您的日常。最初是您顺便去妈妈家为她洗洗衣服,或是带您爸爸去看看医生。您会发现自己开始去杂货店购物和按方抓药。渐渐地,您做得越来越多了。在某一时刻,您意识到您已经承诺要照顾别人了。

有时,看护是由重大健康事件所引发的,如中风.心脏病发作或意外事故。也许您突然意识到爸爸的记忆衰退已经变得很危险了。您所原来孰悉的生活停止了, 您所有的精力都用来护理您的亲人。看护已经成为您新的职业,您需自我调整去适应一个新常态。

 

看护者角色

看护着可以是配偶、伴侣、成年子女、父母、其他亲属(兄弟姐妹、阿姨、侄女/侄子、姻亲、孙辈)、朋友、邻居。不论您和您要护理的人有什么关系,重要的是您把看护者的头衔已加在您的事情清单上。若您不将自己标识为看护者,您就不会去搜索可以帮助您驾驭此新角色的资源。
 
但是看护者也扮演其他角色。您可能是全职或兼职雇员。您可能正在抚养孩子,或者是一个志愿者、一个配偶,还有其他家庭义务。将看护添加到这一清单很容易导致沮丧和疲惫。您可能需要熟知并运用社会服务体系, 在工作时给医生打电话、支持被看护者和照顾他们的日常需求,同时您也会尝试为您自己和您的家人做同样的事情。

Chăm Sóc 101: Trở Thành Người Chăm Sóc (Caregiving 101: On Being a Caregiver)

Việc chăm sóc thường sẽ tăng dần với bạn. Bạn bắt đầu bằng việc tạt qua nhà mẹ mình và giặt giũ, hoặc đưa cha bạn đến một buổi hẹn bác sĩ. Bạn đi mua đồ tạp hóa và mua thêm thuốc theo toa. Dần dần, bạn sẽ làm càng ngày càng nhiều. Đến một lúc, bạn nhận ra rằng mình đã thực hiện cam kết chăm sóc một ai đó.

Caregiving 101: On Being a Caregiver

Caregiving often creeps up on you. You start by dropping by your mom’s house and doing her laundry, or taking your dad to a doctor’s appointment. You find yourself doing the grocery shopping and refilling prescriptions. Gradually, you are doing more and more. At some point, you realize you have made a commitment to take care of someone else.

FCA’s annual Foro Latino (Latino Forum) a success

FCA Releases Nine New Publications for Caregivers

Materials offer practical information, resources, care advice

Contact:

Andrea Orvik
[email protected]
(415) 434-3388

Moving Beyond the Leakages: Practical Strategies to Manage Incontinence

This webinar took place on Thursday December the 13th, 11:00 - 12:00 PST

The Savvy Caregiver Program

The prototype program is psychoeducational and involves a 12-hour course with the aims of introducing family caregivers to the caregiving role, providing them with the knowledge, skills, and attitudes needed to carry out that role and alerting them to self-care issues.

Organization:

Emory University

Location:

Emory University, GA

How does it work?

Caring for You, Caring for Me: Education and Support for Family and Professional Caregivers

Caring for You, Caring for Me is a 10-hour program, conducted in five two-hour modules and addresses the needs of family and professional caregivers. Caregivers learn: ways of coping with caregiving; resources available and how to access them; ways to share common concerns and issues. A one-day workshop trains professionals interested in delivering this intervention.

Organization:

Rosalynn Carter Institute for Caregiving

Pages

Subscribe to RSS - Caregiver Education and Training