Caregiver Wisdom

Ang Emosyonal na Panig ng Pag-aalaga (The Emotional Side of Caregiving)

Kung kayo man ay naging isang caregiver ng unti-unti o biglaan lang sanhi ng isang krisis, o kung kayo ay kusa na naging caregiver o naitalaga, maraming mga emosyon ang lumilitaw kapag tinanggap ninyo ang trabaho ng pag-aalaga. Ang ilan sa mga damdaming ito ay nangyayari kaagad at ang ilan ay hindi lumilitaw hangga’t matagal na kayong nag-aalaga. Anuman ang situwasyon ninyo, mahalagang tandaan na kayo rin, ay mahalaga. Ang lahat ng inyong nararamdaman, mabuti at masama, tungkol sa pag-aalaga ay hindi lang pinapahintulutan, pero balido at mahalaga. 

Mặt Cảm Xúc Của Công Việc Chăm Sóc (Emotional Side of Caregiving)

Cho dù bạn dần dần hay đột ngột trở thành người chăm sóc do một cuộc khủng hoảng, hoặc cho dù bạn là người sẵn lòng chăm sóc hay bắt buộc, nhiều cảm xúc sẽ xuất hiện khi bạn đảm nhận công việc chăm sóc. Một số trong những cảm xúc này xảy ra ngay tức thì và một số cảm xúc không xuất hiện cho đến khi bạn làm công việc chăm sóc được một khoảng thời gian. Dù tình huống của bạn là gì, điều quan trọng cần ghi nhớ là bạn cũng là nhân tố quan trọng. Tất cả những cảm xúc của bạn, cả những cảm xúc tốt và cảm xúc xấu, về công việc chăm sóc không chỉ được thừa nhận, mà còn hợp lệ và quan trọng. 

看護的情感方面 (Emotional Side of Caregiving - SC)

无论你是逐渐还是突然;自愿还是默认成为某人的看护者, 当你接受了看护者此身份时, 很多情绪将会浮现出来。一些情绪会立刻发生, 一些情绪即会直到你随着你直到你做看护者一段时间才浮现出来。无论你是何种情况,请记住,除了你照顾的人,自己也是你很重要的, 这一点很重要。关于看护者的所有的情感, 无论是好, 还是坏的, 都绝对是合情合理的。你的情绪是绝对被允许, 而且是正当,也非常重要。 


看护者通常抗拒表达负面情感。当你日复一日地护理某人时, 很多情绪出现。很多看护者开始的时候说,"那不会发生在我身上。我爱我的妈妈、爸爸、丈夫、妻子、姐妹、兄弟、朋友等。 " 但是一段时间之后, 我们要假装我们没有"负面" 的情感 - 因为害怕会被别人批判 (或批判)。说不定或我们不想以自己的问题给别人带来负担。 


如果你不处理你的所有情感, 它们可以像希望你的关注的两岁小孩; 会不断拉扯你, 直到你停下来。不注意你的情感可以导致睡眠不良、疾病、处理麻烦、压力性进食、药物滥用等。 


当你承认你的情感时, 你可以找到表达它们和处理它们的有效方式, 这样你和被看护者可以在将来相处更好。 

看護的情感方面 (Emotional Side of Caregiving - TC)

 無論你是逐漸還是突然; 自願還是默認成為某人的看護者,當你接受了看護者此身份時,很多情緒將會浮現出來。一些情緒會立刻發生,一些情緒即會直到你隨着你做看護者一段時間才浮現出來。無論你是何種情況,請記住,除了你照顧的人,你自己也是很重要的,這一點很重要。關於看護者的所有的情感,無論是好,還是壞的,都絕對是合情合理的。你的情緒是絕對被允許,而且是正當,也非常重要。 


看護者通常抗拒表達負面情感。當你日復一日地護理某人時,很多情緒出現。很多看護者開始的時候說,“那不會發生在我身上。我愛我的媽媽、爸爸、丈夫、妻子、姐妹、兄弟、朋友等。” 但是一段時間之後,我們想要假裝我們沒有“負面” 的情感 - 因為害怕會被別人批判(或自我批判)。說不定或我們不想以自己的問題給別人帶來負擔。 


如果你不處理你的所有情感,它們可以像想要你的關注的兩歲小孩;會不斷拉扯你,直到你停下來。不注意你的情感可以導致睡眠不良、疾病、處理麻煩、壓力性進食、藥物濫用等。 


當你承認你的情感時,你可以找到表達它們和處理它們的有效方式,這樣你和被看護者可以在將來相處更好。 


El Lado Emocional del Cuidado (Emotional Side of Caregiving)

Ya sea que se convierta en un cuidador de manera gradual o repentinamente debido a una crisis, o ya sea usted un cuidador voluntariamente o por defecto, surgen muchas emociones cuando uno asume el trabajo de cuidador. Algunos de estos sentimientos fluyen inmediatamente y algunos no surgen hasta que ha sido cuidador algún tiempo. Sea cual sea su situación, es importante recordar que usted también es importante. Todas sus emociones, buenas y malas, con respecto a cuidados no solo están permitidas, sino que son válidas e importantes. 

看護者學院 視頻系列 : 7. 看護者自我護理 (Caregiver College: 7. Caregiver Self-Care--Chinese traditional)

 

看護者學院 : 學分 (Caregiver College: Credits)

Serie de Videos de la Escurela de Cuidadores: 7. Autocuidado de cuidadores (Caregiver College: 7. Self-Care--Spanish)

Creditos

Walks the Walk and Talks the Talk

I was a caregiver for my late husband who had early-onset Alzheimer’s, my mother who had dementia, my father who had cancer, and my mother-in-law who had dementia. Years after my husband died, I met a lovely widower and enjoyed 3 wonderful years with him until I noticed signs of dementia. At first, I ignored them because I didn’t want it to be true, but it was. I knew I could not go down that road again, and my blood pressure was rising as I dealt with a familiar situation I thought I had left behind.

Our New Normal

Our journey began when Justin was a senior in high school, almost 20 years ago. He had me laughing at his jokes almost immediately. We were young and in love, as we jumped feet first into the world of the USMC. 2 Tours in Iraq and Afghanistan, the Hurricane Katrina evacuation, the evacuation of American citizens in Lebanon. We decided to re-enlist, thinking it was the best thing to do for our growing family. Thats actually where my caregiving story begins.

When PTSD Moved In

Like any good story I should start at the beginning.

I grew up the youngest of six children. When I was 19 years old and knew everything (because every 19 year old knows absolutely everything) I left home and met my husband. It was a short courtship as he was in the Forces and living in Germany. I moved to Germany, we got married and came back to Canada with a baby on the way.

Pages

Subscribe to RSS - Caregiver Wisdom