End of Life (Palliative, Hospice)

includes palliative and hospice care as well as CPR/DNR topics

Enfermedad avanzada: Aferrarse y dejar ir (Advanced Illness: Holding on and Letting go)

Introducción 


Nuestra cultura nos dice que debemos luchar fieramente contra la edad, enfermedades y la muerte: Tal como escribió Dylan Thomas “no te pongas dócil en esa noche importante,” Y de hecho es un instinto básico aferrarnos a la vida y a nuestros seres queridos. Sin embargo, a medida que una enfermedad avanza, “el luchar contra la muerte” con frecuencia comienza a causar un sufrimiento indebido, y en su lugar puede que “dejar ir” se convierta en la siguiente etapa. 


晚期疾病:堅持和放手 (Advanced Illness: Holding On and Letting Go -TC)

簡介 


我們的文化告訴我們我們應當努力與年齡、疾病和死亡作鬥爭:“不要溫順地走向那美麗的黑夜”,Dylan Thomas這麼寫道。對生活,對我們愛的人堅持,的確是基本的人類本能。但是,隨著疾病進展,“對光的熄滅憤怒”通常開始導致過多的痛苦,這時可能感覺“放手”是下一階段。 


此情況說明書討論正常的轉變的情緒以及堅持和放手涉及的考慮。提前探索這些問題將允許一個有慢性病的人對其護理有一些選擇或控制,幫助有做出艱難決定過程的家庭,並且可能使這個深刻的轉變對於涉及的所有人都更容易一點。 


快死的人的意見是重要的,除非我們提前討論問題,通常不可能知道那些信念是什麼,在護理有失憶的人時,在其仍然能夠有富有見地的意見並且分享它時儘快對話是很重要的。提前計畫給予看護者和所愛的人護理的選擇,並且對於將必須做出決定的人是最體貼的。 


Advanced Illness (Sumusulong na Sakit): Pagpapanatili at Pagbitiw sa Gunita (Holding on and Letting Go)

Panimula 


Ang ating kultura ay nagsasabi sa atin na labanan ng lubos ang edad, sakit, at kamatayan: Sabi nga ni Dylan Thomas “Huwag humayo sa isang magandang gabi ng malumanay”. At ang hindi pagpapakawala sa buhay, sa gunita ng ating mga mahal sa buhay, ay tunay ngang likas sa atin bilang mga tao. Gayunman, habang sumusulong ang isang karamdaman, ang kasabihang “paghihimagsik laban sa pagkupas ng liwanag” ay madalas na nagdudulot ng di-kinakailangang pagdurusa, at ang “pagbibitiw” ay maaaring maramdaman bilang kasunod na yugto. 

Bệnh nặng: Chống chọi và Buông xuôi (Advanced Illness: Holding On and Letting Go)

长期疾病:坚持还是放手(Advanced Illness: Holding On and Letting Go -SC)

简介 

我们的文化告诉我们应努力与年龄、疾病和死亡对抗:"不要轻易走向那美丽的黑夜",Dylan Thomas曾经这样写。 的确,人类会本能地对自己的生命和所爱的人的生命有一份执着和坚持。 但是,当生病了,随着疾病变得越来越严重,"抗拒生命之光熄灭" 会开始导致过多的痛苦,这时,"放手"是下一个阶段。  

本文章将会讨论关于坚持和放手的情绪转变以及一般考虑。 及早探索这些问题允许有慢性病的人对其护理有一些选择或控制,帮助家庭做艰难决定,并且会对所有有关人士都更加容易接受这个沉重的变化。  

将近逝世的人的意见是重要的,除非我们提前讨论,否则很难知道他们的意愿。 在护理失忆有缺陷的人,当他们仍然有能力表达自己的意见时,及时讨论这个话题是很重要的。 提前计划给予看护者和所爱的人护理选择,并对于将必须做出决定的人是最体贴的。  

此文章将会列出讨论终临意愿的主要担忧,然后讨论如何提前计划,以及在慢性病期间出现的一些相关事件。 最后,此文章将提及在最后时间到来到时应该如何着手做出决定。 在这过程中,很少绝对的对或错选择。 其实,及早寻求病人对临终时候的意愿和答案是在尊重病人。  

 

Take Charge! Tips for Advance Care Planning -- Webinar

Pag-unawa sa Palliative/Supportive Care: Mga Bagay na Dapat Malaman ng Bawat Caregiver (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Ang Palliative care na kilala rin bilang Supportive Care, ay maaaring isa sa mga hindi ganap na maunawaan na salita sa larangan ng pangangalaga.  Maraming tao ang naniniwala na katulad ito ng pangangalaga sa hospisyo (hospice) at nangangahulugan ng katapusan na ng buhay.   Pero ang palliative care ay naiiba sa hospice, at kung bibigyan ng pagkakataon, ang palliative care ay pwedeng magdala ng pag-asa, kontrol, at pagkakakataon para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa mga may malubhang karamdaman at para na rin sa kanilang mga tagapag-alaga.

Hiểu về Chăm Sóc Giảm Nhẹ/Chăm Sóc Toàn Diện: Điều Mọi Người Chăm Sóc Cần Biết (Understanding Palliative Care: What Every Caregiver Should Know

Chăm sóc giảm nhẹ, cũng được được biết đến nhiều hơn với tên gọi Chăm sóc Toàn diện, có lẽ là một trong những thuật ngữ bị hiểu nhầm nhiều nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Nhiều người tin rằng thuật ngữ này đồng nghĩa với chăm sóc cuối đời và là sự chăm sóc ở giai đoạn cuối cùng của cuộc sống. Nhưng chăm sóc giảm nhẹ khác với chăm sóc cuối đời, và khi được sử dụng phù hợp, chăm sóc giảm nhẹ có thể đem tới hy vọng, sự kiểm soát, và cơ hội có chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các bệnh nhân ốm nặng và những người chăm sóc của họ.

Cuando el Cuidado Termina (When Caregiving Ends)

Cuidar de una persona puede durar muchos años. Los cuidadores dejan de lado su propia vida para cuidar de otra persona. Cuando esta persona muere, los cuidadores deben comenzar a pensar qué hacer con sus vidas. No hay preparación alguna para esta transición. Por lo general, están tan ocupados ofreciendo cuidado y su vida a cambiado tanto que no han tenido el tiempo ni la energía, ni incluso la voluntad psicológica, de pensar en lo que viene cuando esto sucede. Aquí le ofrecemos algunos consejos que pueden ayudarle:

 

瞭解緩和/支持照護:看護者須知 ( Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

越來越多人將緩和照護稱為支持照護,這是經常令人誤解的醫療保健術語。許多人認為這種照護方式和臨終安養照護一樣,表示生命即將結束。不過,緩和照護不同於臨終安養,緩和照護能夠帶來希望、控制病情,而且有機會改善重病患者及其看護者的生活品質。

此資料書摘列緩和照護的幾項重要特色,內容說明緩和照護與臨終安養照護的不同之處,同時也釐清幾項令人們不考慮自己或照顧對象接受緩和照護的迷思。

 

何謂緩和照護,這種方式對我的家庭成員有什麼幫助?

對重病患者及負責照顧患者的家人和朋友而言,緩和照護能夠以活下去為目標,盡可能提供完整的醫療及相關處理。斟酌疾病控制方式,以及舒緩疼痛、焦慮、恐懼所造成的負擔,還有其他症狀時,醫療保健專業人員尊重患者的價值、目標和意願。患者與負責照顧的家人朋友有著一致的計劃和意願,也能得到有助於減輕負擔的支持。

Pages

Subscribe to RSS - End of Life (Palliative, Hospice)