Palliative/Supportive Care

Take Charge! Tips for Advance Care Planning -- Webinar

Pag-unawa sa Palliative/Supportive Care: Mga Bagay na Dapat Malaman ng Bawat Caregiver (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Ang Palliative care na kilala rin bilang Supportive Care, ay maaaring isa sa mga hindi ganap na maunawaan na salita sa larangan ng pangangalaga.  Maraming tao ang naniniwala na katulad ito ng pangangalaga sa hospisyo (hospice) at nangangahulugan ng katapusan na ng buhay.   Pero ang palliative care ay naiiba sa hospice, at kung bibigyan ng pagkakataon, ang palliative care ay pwedeng magdala ng pag-asa, kontrol, at pagkakakataon para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa mga may malubhang karamdaman at para na rin sa kanilang mga tagapag-alaga.

Hiểu về Chăm Sóc Giảm Nhẹ/Chăm Sóc Toàn Diện: Điều Mọi Người Chăm Sóc Cần Biết (Understanding Palliative Care: What Every Caregiver Should Know

Chăm sóc giảm nhẹ, cũng được được biết đến nhiều hơn với tên gọi Chăm sóc Toàn diện, có lẽ là một trong những thuật ngữ bị hiểu nhầm nhiều nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Nhiều người tin rằng thuật ngữ này đồng nghĩa với chăm sóc cuối đời và là sự chăm sóc ở giai đoạn cuối cùng của cuộc sống. Nhưng chăm sóc giảm nhẹ khác với chăm sóc cuối đời, và khi được sử dụng phù hợp, chăm sóc giảm nhẹ có thể đem tới hy vọng, sự kiểm soát, và cơ hội có chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các bệnh nhân ốm nặng và những người chăm sóc của họ.

瞭解緩和/支持照護:看護者須知 ( Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

越來越多人將緩和照護稱為支持照護,這是經常令人誤解的醫療保健術語。許多人認為這種照護方式和臨終安養照護一樣,表示生命即將結束。不過,緩和照護不同於臨終安養,緩和照護能夠帶來希望、控制病情,而且有機會改善重病患者及其看護者的生活品質。

此資料書摘列緩和照護的幾項重要特色,內容說明緩和照護與臨終安養照護的不同之處,同時也釐清幾項令人們不考慮自己或照顧對象接受緩和照護的迷思。

 

何謂緩和照護,這種方式對我的家庭成員有什麼幫助?

對重病患者及負責照顧患者的家人和朋友而言,緩和照護能夠以活下去為目標,盡可能提供完整的醫療及相關處理。斟酌疾病控制方式,以及舒緩疼痛、焦慮、恐懼所造成的負擔,還有其他症狀時,醫療保健專業人員尊重患者的價值、目標和意願。患者與負責照顧的家人朋友有著一致的計劃和意願,也能得到有助於減輕負擔的支持。

Conceptos Básicos Sobre Cuidados Paliativos o de Apoyo: Todo lo que un Cuidador Debe Saber (Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know)

Cuidado paliativo, más conocido como Cuidado de apoyo, puede ser unos de  los terminos y conceptos menos comprendidos en cuidado de la salud. Muchos creen que equivale a cuidado para pacientes con enfermedades terminales y, que como su nombre lo indica, es para personas cuya vida se aproxima al fin.

Understanding Palliative/Supportive Care: What Every Caregiver Should Know

Palliative care, also increasingly known as Supportive Care, may be one of the most misunder­stood terms in healthcare. Many people believe it’s the same as hospice care and it means the end of life. But palliative care is different from hospice, and when put in place, palliative care can bring hope, control, and a chance at a better quality of life for seriously ill patients and their caregivers.

Subscribe to RSS - Palliative/Supportive Care