Featured Resource

Dementia: Is This Dementia and What Does It Mean?

Introduction

What does it mean when someone is said to have dementia? For some people, the word conjures up scary images of “crazy” behavior and loss of control. In fact, the word dementia describes a group of symptoms that includes short-term memory loss, confusion, the inability to problem-solve, the inability to complete multi-step activities such as preparing a meal or balancing a checkbook, and, sometimes, personality changes or unusual behavior.

Dementia sa Lewy Bodies (Dementia with Lewy Bodies)

Kahulugan: 

Ang Dementia with Lewy bodies (DLB) ay isang progresibong brain disorder. Pareho ang mga sintomas nito, at minsan ay nangingibabaw pa, sa ilang mga sakit, lalo na sa Alzheimer’s at Parkinson’s. 

Stroke

Kahulugan 

Ang stroke ay isang pinsala sa utak na nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa utak ay nagambala o labis na nabawasan. Ang utak ay nakukulangan ng oxygen at mahalagang nutrisyon, at ang mga brain cell ay nagsisimulang mamatay sa loob lang ng ilang minuto. Sa kadahilanang iyon, ang stroke ay makokonsidera na isang medikal na kagipitan at kailangan ang mabilis na diagnosis at paggagamot. 

Mild Cognitive Impairment (MCI)

Malawakang Pananaw 


Alam natin na ang kawalan ng memorya ay nauugnay sa pagtatanda. Nakakalimutan natin ang pangalan ng isang tao, kung saan natin nailagay ang susi, ang petsa. Pero kung ang kawalan ng memorya ay nagiging sanhi na ng at napapansin ninyong ito ay nangyayari ng padalas, maaaring mayroon kayong tinatawag na mild cognitive impairment (MCI). 


Huntington’s Disease

Kahulugan: 

Ang Huntington’s Disease (HD), na tinatawag rin na Huntington’s chorea, ay isang namamanang sakit sa utak na nagreresulta sa kawalan ng pisikal na kontrol at kakayahan ng kaisipan. Ang mga sintomas ay karaniwang nakikita sa pagitan ng mga edad na 30 at 50, pero maaaring lumabas ng maaga o lumaon. Ang HD ay nauuri ayon sa progresibong physical, cognitive, at psychological na paglalala ng kalagayan. 

Bệnh Huntington (Huntington’s Disease)

Định nghĩa 

Bệnh Huntington (HD), còn được gọi là múa giật Huntington, là chứng rối loạn não di truyền dẫn đến mất kiểm soát thể chất và năng lực tinh thần. Các triệu chứng thường xuất hiện ở độ tuổi từ 30 đến 50, nhưng cũng có thể xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn. HD được biểu hiện bởi sự suy giảm phát triển về thể chất, nhận thức và tâm lý. 

Chứng mất trí nhớ thể Lewy (Dementia with Lewy Bodies)

Định nghĩa 

Chứng mất trí nhớ thể Lewy (DLB) là một rối loạn não tiến triển. Nó có nhiều triệu chứng, và đôi khi chồng chéo, với một số bệnh, đặc biệt là bệnh Alzheimer và Parkinson. 

轻度认知障碍 (Mild Cognitive Impairment - SC)

概述 


我们知道一些失忆与变老相关。我们忘记某人的姓名、我们把钥匙放在了哪里、日期。但是如果失忆变得令人苦恼,并且你注意到它发生得越来越多,你可能有轻度认知障碍(MCI)。 


此情况说明书提供关于MCI的信息、处理其影响的实用小窍门,以及家庭成员或朋友如何可以帮助的建议。 


 


关于轻度认知障碍的事实 


轻度认知障碍是正常的年龄相关的失忆和阿尔茨海默病或类似障碍之间的一种状况。不是所有有MCI的人都出现痴呆。像痴呆一样,MCI不是一种疾病,而是描述你如何思考或处理信息的改变的一组症状。记忆问题是MCI最常见的指标。有MCI的人可能也有超出对正常衰老期待的判断、思考和语言困难。由于未知原因,MCI看起来影响男性比女性多。 


亨丁顿舞蹈症(Huntingtons Disease - SC)

定义 

亨丁顿舞蹈症 (HD)(或称为Huntington ' s chorea), 是一种导致丧失身体控制和精神能力的遗传性大脑疾病。症状一般会在30到50岁出现, 但有可能更早或更晚。HD 的特征是逐渐性身体、认知和心理恶化。 

患上 HD 时当你发生什么? 

基因由称为核甘酸(nucleotide)的长链构件构成。在 HD 患者中, 4 号染色体(chromosome) in上有過多余构件 - 被称为"基因口吃"(基因的一段 DNA 在一端不断重复)。这最终导致 HD 症状。因为基因问题导致大脑中基底神经节(basal ganglia  )的神经细胞消亡, HD 的症状可能逐渐出现, 将影响患者运动、思考和处理想法和感情的能力。HD 的发展常被分为阶段, 每一个阶段标记一种能力的丧失, 或是一种情况改变。随着 HD 发展, 大脑中更多神经元被损害, 导致进一步的身体、认知和心理衰退。 

路易体痴呆 (Dementia with Lewy Bodies - SC)

定义 

路易体痴呆(DLB)是一种进行性大脑疾病。它与阿尔茨海默病和帕金森病共有症状,并且有时重叠。  

DLB患者可能有与阿尔茨海默病相似的认知(思考和记忆)和行为症状,并且不同程度,与帕金森病中看到的运动和非运动症状相似。 但是,与这些情况有一些鲜明的对比。  DLB患者的认知症状可能时时刻刻或每天波动,并且注意力和警觉可能有兴有衰。 运动症状可能与帕金森病中看到的特色相似,但是严重性和治疗反应可能不同。  DLB与阿尔茨海默病最不同的两个症状包括生动的视幻觉,特别是在疾病的早期,以及睡眠障碍,患者在梦中身体行动,称为REM睡眠行为障碍(RBD)。  

Pages

Subscribe to RSS - Featured Resource