FCA logo

Mabisang Komunikasyon sa Pangangalaga (Effective Communication)

Ang webinar na “Mabisang Komunikasyon sa Pangangalaga” ay para sa mga family caregivers na ang pangunahing wika ay Tagalog bilang tulong at suporta sa pagsiyasat ng mas mabuti at mas mabisang pamamaraan sa komunikasyon. Ang mga family caregivers ay kadalasang nagsusumikap na panatilihin ang magandang komunikasyon at iwasan ang hidwaan sa loob ng pamilya. Ang webinar ay itatanghal sa wikang Tagalog para sa pakinabang ng mga Pilipinong caregivers at sa mga family caregivers na ang pangunahing wika ay Tagalog. Ang pangunahing layunin nito ay para tulungan ang family caregivers na unawain ang kahirapan sa komunikasyon sa loob ang kani-kanilang pamilya at para sa kanilang mas mabisang pagtaguyod.

Ang klase na ito ay bukas sa mga family caregiver sa San Francisco Bay Area (Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, at Santa Clara na mga county). Ang klase na ito ay sadya para sa mga family caregiver, hindi sa mga provider.

Kailan: Pebrero 25, 1:30 – 3:00 ng hapon, Pacific Time
Bayad: Libre
Pagrerehistro: http://bit.ly/FCAfeb
Pakikipag-ugnayan: Jasmine Ng, jng@caregiver.org, (415) 434-3388 extension 332

Feb 25, 2021 | 1:30 PM – 3:00 PM (Pacific) Location:

Registration URL

http://bit.ly/FCAfeb