FCA logo

Các Bước Đầu Tiên cho Người Chăm Sóc Mới

Ở giai đoạn đầu của việc chăm sóc, có thể là một cuộc tranh đấu vớ nhiều trở ngại, có thể gây nhầm lẫn và đôi khi sợ hãi cho bạn. Hãy tìm hiểu những bước quý vị cần thực hiện, bắt đầu từ đâu và phải làm gì. Học cách liên lạc với người khác, dịch vụ và thông tin đó sẽ là sự hướng dẫn để giúp quý vị chăm sóc cho người thân yêu. Quý vị làm và tìm được sự hỗ trợ càng sớm chừng nào, thì quý vị sẽ càng sớm giải quyết được sự nhầm lẫn và thất vọng thường gặp phải trong quá trình chăm sóc chừng ấy. / In the early stages of caregiving, it can be a struggle with many obstacles, which can be confusing and sometimes frightening for you. Find out what steps you need to take, where to start, and what to do. The sooner you find support, the sooner you will resolve the confusion and frustration you often encounter during care.

May 23, 2023 | 10:30 AM – 12:00 PM (Pacific) Location:

Registration URL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wEFQgr0SQM63kWlbQkDuqQ#/registration