FCA logo

Hơi thở: Đối phó với  sự kiệt sức của người chăm sóc và giới thiệu bài tập Thư giãn (Trình bày bởi SCAN Independence at Home)

Cung cấp  thông tin về sự kiệt sức của người chăm sóc và cung cấp các khuyến nghị về cách cải thiện kỹ năng đối phó. Những người tham gia sẽ thực hành các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở với người hướng dẫn. 

Jul 6, 2023 | 10:00 AM – 11:00 AM (Pacific) Location:

Registration URL

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkcOGrrTMoG9df9EYHU5KJ9GpHdZa30wAw