FCA logo

Làm dịu tâm trí lo lắng của quý vị: Hiểu sự lo lắng và giảm căng thẳng (presented by SCAN Independence at Home)

Cung cấp một cái nhìn tổng quát và chi tiết về sự lo lắng và căng thẳng, tiếp cận người tham dự vào các thực tập hướng dẫn hình ảnh và thực tập về chánh niệm. / Provides a detailed overview about anxiety and stress, engages participants in guided imagery and mindfulness exercises. 

May 8, 2023 | 11:00 AM – 12:00 PM (Pacific) Location:

Registration URL

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlde-tqTIrGdGQCRHXHoKhuh0TvW7KIFx2