FCA logo

Quý vị không đơn độc: Quản lý cảm giác buồn bã

Cung cấp thông tin về trầm cảm và đánh giá các kỹ năng đối phó. Giới thiệu tam giác CBT (Liệu pháp hành vi nhận thức) và hướng dẫn người tham gia hoàn thành một bài tập khám phá tư duy không lành mạnh.

Jun 22, 2023 | 2:00 PM – 3:00 PM (Pacific) Location:

Registration URL

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-2uqT8pG9ItxE2zdHn6sdkciGXJgJGJ#/registration