FCA logo

Mga Caregiver ng Pamilya sa San Francisco Bay Area

Makipag-usap sa Amin!

Nag-aalok kami ng libre at murang mga serbisyo para matulungan kang magbigay ng pinakamahusay na posibleng pag-aalaga—habang tumutuon din sa sarili mong kalusugan at kagalingan. Ang mga serbisyong ito ng suporta ay inaalok nang walang bayad sa mga kwalipikadong caregiver ng pamilya na nakabase sa mas malaking San Francisco Bay Area:

  • Mga pagsusuri sa komprehensibong pag-aalaga (Tingnan sa ibaba)
  • Pagtatasa ng kwalepikado para sa legal at pinansyal na konsultasyon, mga grupo ng suporta, mga serbisyo ng pahinga, at indibidwal na pagpapayo
  • Tulong sa pangmatagalang pagpaplano
  • Patuloy na suporta sa buong paglalakbay mo sa pag-aalag

Mga Pagsusuri sa Komprehensibong Pag-aalaga:

Ang isang masusing pagtatasa ng sitwasyon ng indibidwal mong pag-aalaga na ibinigay ng aming sinanay na propesyonal na mga kasangguni ng pamilya. Nakikipagpulong kami sa caregiver ng pamilya (anak, asawa o kapareha, ibang kamag-anak, o kaibigan) para mangalap ng mahalagang impormasyon para matulungan kang gumawa ng plano ng pag-aalaga.

Pagiging Kwalepikado

Ang FCA ay nagsisilbing Sentro ng Mapagkukunan ng Tulong ng Caregiver ng Bay Area, isa sa 11 Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Tulong ng Caregiver (CRC) sa buong California.

Nakikipagtulungan ang FCA sa mga pamilyang nag-aalaga sa mga taong may pagbaba ng kaisipan sa simula ng edad, gaya ng Alzheimer’s disease, stroke, Parkinson’s disease, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) (ALS), Huntington’s disease, traumatikong pinsala sa utak (TBI) (TBI), HIV-associated neurocognitive disorder (HIV), o tumor sa utak sa Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo at Santa Clara.

Sinusuportahan at tinutulungan ng FCA ang mga caregiver ng mga nasa hustong gulang na may talamak o nakakabaldado na mga kondisyon sa kalusugan anuman ang lahi, ninuno, bansang pinagmulan, paniniwala, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, relihiyon, oryentasyong sekswal, kapansanan, kita, o edad.

Tinutulungan din ng FCA ang mga caregiver ng pamilya ng mga nasa hustong gulang na 60 taong gulang at mas matanda, anuman ang diyagnosis, sa mga probinsya ng Alameda, Contra Costa, San Francisco at San Mateo.

Magsimula Ngayon!

Kung gusto mong samantalahin ang aming mga serbisyo para sa mga caregiver ng pamilya sa San Francisco Bay Area, ang pinakamahusay na paraan para makipag-ugnayan sa amin ay sa pamamagitan ng pag-email sa info@caregiver.org. Makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon ng isang taong makakatulong.