FCA logo

Ang Pangangalaga Sa Mahal sa Buhay Sa Panahon ng Kapaskuhan (Taking Care During the Holidays)

Ang webinar na ito and inihahandog ng Family Caregiver Alliance para sa mga tagapangalaga (caregivers) na ang pangunahing pananalita ay Tagalog. Ang layunin ng webinar na ito ay para tulungang tuklasin at harapin ang lahat ng dahilan ng mga “stress” ng mga caregivers lalo na sa panahon ng kapaskuhan, at higit sa lahat ay pangangalagaan ang kalusugan at kapakanan bilang isang caregiver.

Mga slide ng pagtatanghal